Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox update with colors

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I change the new default colors of highlighted elements? want to revert it to how it was in the previous version.

[Disrespectful language removed by moderator. Please read Mozilla Community Participation Guidelines, thanks.]

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi, you can try and use the method below:

1. Go to firefox menu (3 lines at the top right corner) 2. Click ( Add-ons and Themes) 3. You will redirect to the Add-ons Manager page 4. Go to the Themes section 5. In the list of themes click on the default theme 6. Click the "Use Theme" button

For details on using themes, see https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-themes-change-look-of-firefox?redirectslug=Using+themes+with+Firefox&redirectlocale=en-US

Hope this can help you. Kindly let me know if this helps.

Hữu ích?

more options

What highlighted elements do you mean ?

Can you attach a screenshot?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.