Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I access live chat in my online classroom?

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 78 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Madasan

more options

I am trying to participate in live chat in my online classroom. I don't know how to do this.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Erickdog1,

You probably need to contact the online classroom software provider. They can give you exact instructions on what you need to do in order to participate in live chat. It doesn't seem to be a browser problem but rather some clarification is needed on how to use the online classroom software.