Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Custom links open in new tab (change in behaviour)

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Hi,

I am using custom links ('thunderlink://...') with a registered handler. This always worked well and still does.

However it seems like the newest releases of firefox (not sure when exactly it started) open a new tab, with just the link in the address bar, before calling the handler. Which leaves me with unnecessary, blank, open tabs.

Any idea how I can suppress the opening on a new tab on such custom link?

Thanks!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.