Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Developer's menu F12 help

more options

Where can I find help for the Firefox Developer's menu which appears after pressing F12 ?

I have tried to download via it a YouTube music and save it as follows but it doesn't replay: What's wrong with this `curl` command ?

curl "https://r3---sn-2gb7sn7k.googlevideo.com/videoplayback?expire=1618934363&ei=-6V-YMyVKde0gQeAw42YDg&ip=94.112.85.61&id=o-AP6SpCFdGAWmLzhSgFAtZ3SlEFZ8Ia9CE6Zo6JS4tDTC&itag=397&aitags=133"%"2C134"%"2C135"%"2C136"%"2C160"%"2C242"%"2C243"%"2C244"%"2C247"%"2C278"%"2C394"%"2C395"%"2C396"%"2C397"%"2C398&source=youtube&requiressl=yes&mh=wS&mm=31"%"2C26&mn=sn-2gb7sn7k"%"2Csn-4g5ednsy&ms=au"%"2Conr&mv=m&mvi=3&pl=18&initcwndbps=1492500&vprv=1&svpuc=1&mime=video"%"2Fmp4&ns=oGOAXGyOlcIjz_s85Q2pnIEF&gir=yes&clen=149420529&dur=18529.041&lmt=1562702145590600&mt=1618912361&fvip=3&keepalive=yes&fexp=24001373"%"2C24007246&c=WEB&txp=5532432&n=1YA_uOdo4b3FiA&sparams=expire"%"2Cei"%"2Cip"%"2Cid"%"2Caitags"%"2Csource"%"2Crequiressl"%"2Cvprv"%"2Csvpuc"%"2Cmime"%"2Cns"%"2Cgir"%"2Cclen"%"2Cdur"%"2Clmt&lsparams=mh"%"2Cmm"%"2Cmn"%"2Cms"%"2Cmv"%"2Cmvi"%"2Cpl"%"2Cinitcwndbps&lsig=AG3C_xAwRgIhANfqcvaLCOf7GyvgoJdpRa5Ao5FeICYE2tO48YQbNWudAiEA2fsHoGqkNrm95J4OZTLNnl7-uWKl2oFuDk_mtMxGgNM"%"3D&alr=yes&sig=AOq0QJ8wRAIga4VjSJrXvQQNqTv44Ek_BJrY3xqK-kFSEEIVRd-LuxkCIBSgG30TBv7HqsvzOWJ7JA319KcRe_Ff2RU5VrH7cf-k&cpn=1I6CI7Oh9Q3CxGi2&cver=2.20210418.07.00&range=0-27199999977014&rn=366&rbuf=119795" -H "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:87.0) Gecko/20100101 Firefox/87.0" -H "Accept: */*" -H "Accept-Language: cs,sk;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3" --compressed -H "Referer: https://www.youtube.com/" -H "Origin: https://www.youtube.com" -H "Connection: keep-alive" > J5.mpeg

Where can I find help for the Firefox Developer's menu which appears after pressing F12 ? I have tried to download via it a YouTube music and save it as follows but it doesn't replay: What's wrong with this `curl` command ? curl "https://r3---sn-2gb7sn7k.googlevideo.com/videoplayback?expire=1618934363&ei=-6V-YMyVKde0gQeAw42YDg&ip=94.112.85.61&id=o-AP6SpCFdGAWmLzhSgFAtZ3SlEFZ8Ia9CE6Zo6JS4tDTC&itag=397&aitags=133"%"2C134"%"2C135"%"2C136"%"2C160"%"2C242"%"2C243"%"2C244"%"2C247"%"2C278"%"2C394"%"2C395"%"2C396"%"2C397"%"2C398&source=youtube&requiressl=yes&mh=wS&mm=31"%"2C26&mn=sn-2gb7sn7k"%"2Csn-4g5ednsy&ms=au"%"2Conr&mv=m&mvi=3&pl=18&initcwndbps=1492500&vprv=1&svpuc=1&mime=video"%"2Fmp4&ns=oGOAXGyOlcIjz_s85Q2pnIEF&gir=yes&clen=149420529&dur=18529.041&lmt=1562702145590600&mt=1618912361&fvip=3&keepalive=yes&fexp=24001373"%"2C24007246&c=WEB&txp=5532432&n=1YA_uOdo4b3FiA&sparams=expire"%"2Cei"%"2Cip"%"2Cid"%"2Caitags"%"2Csource"%"2Crequiressl"%"2Cvprv"%"2Csvpuc"%"2Cmime"%"2Cns"%"2Cgir"%"2Cclen"%"2Cdur"%"2Clmt&lsparams=mh"%"2Cmm"%"2Cmn"%"2Cms"%"2Cmv"%"2Cmvi"%"2Cpl"%"2Cinitcwndbps&lsig=AG3C_xAwRgIhANfqcvaLCOf7GyvgoJdpRa5Ao5FeICYE2tO48YQbNWudAiEA2fsHoGqkNrm95J4OZTLNnl7-uWKl2oFuDk_mtMxGgNM"%"3D&alr=yes&sig=AOq0QJ8wRAIga4VjSJrXvQQNqTv44Ek_BJrY3xqK-kFSEEIVRd-LuxkCIBSgG30TBv7HqsvzOWJ7JA319KcRe_Ff2RU5VrH7cf-k&cpn=1I6CI7Oh9Q3CxGi2&cver=2.20210418.07.00&range=0-27199999977014&rn=366&rbuf=119795" -H "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:87.0) Gecko/20100101 Firefox/87.0" -H "Accept: */*" -H "Accept-Language: cs,sk;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3" --compressed -H "Referer: https://www.youtube.com/" -H "Origin: https://www.youtube.com" -H "Connection: keep-alive" > J5.mpeg

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hmm, probably there is a better support site for cURL, a program to pull files from servers. (https://en.wikipedia.org/wiki/CURL)