Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox not removing adds

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hi Mozilla,

I, unfortunately, have the same problem as others regarding Firefox not blocking ads even though adblocker has been installed.

I have always had the adblocker icon in the tool bar, and for each web visit, I could see how many ads being blocked. This icon has disappeard. Your soluction is to go to customize, but there are only icons for your settings (eg plugins) not the actual adblocker plugin icon. So therefore not possible to move the adblocker icon to the toolbar, as it is not showing in your customize options. I have now run a Microsoft malware/adware full scan - this did not help. I have also re-installed Firefox, and re installed several adblocker plugins. The page videnskab.dk suddenly runs ads when I access with firefox. I have just tried with Edge and no ads. So this must be an firefox browser issue. Would be great to get my icon back AND also to get the adblocker back in action. Looking forward to solution, tks, all the Best Christianne Nielsen

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It would help if you show us what you are seeing. I have adblocker plus and ghostery installed and see no ads. see screenshot

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.