Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Extensions | Allow Automatic Updates | Default vs. On

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

In the extension settings where the options are for allowing automatic updates, what does the "Default" setting do?

In the extension settings where the options are for allowing automatic updates, what does the "Default" setting do?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In the Add-ons Manager (ctl+shft+a) on the 'Extensions' pane at the top right is a cog. If you click on that, you will see two default updating options.