Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Clearing my Browser Cache SHOULD NOT be this tedious

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

As I am on the computer all day, I find it helpful to get around slow page loads and stuck videos by clearing my Browser Cache frequently. As many as 20 times daily.

I have to do these exact steps: 1) Click on Tools>Options>Privacy & Security. 2) Scroll down, wait while cache data is gathered before the Clear Data option becomes active 3) Click on Clear Data 4) Uncheck the Clear Cookies box 5) Click Clear.

I do understand that by using the right settings, I could have Firefox clear the cache automatically, but that would just mean frequently closing Firefox and opening it right back up, losing all my open tabs in the process, so that option really doesn't work for me.

It would be really nice if Firefox could just put a button to Clear Cache (and only the cache, not the cookies) right on the Menu Bar. It would be one quick click and done!

Am I missing something - is there a way to customize my menu bar to do this, or is this something Mozilla is looking into?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.