Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

save an image on/from page

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi s.a.dzwonek

more options

how can i save an image on,from a page? i am a new user , by google i could click right on the picture and save it...why is this way not possible by firefox? pls inform the right division to make it possible asap...

Giải pháp được chọn

i was too fast to report my problem as i wanted to save an image from amazon where this is not possible...i tested it on other sides where i see -click right- image save as ...pls close this thread

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What happens when you right-click the image?

If the page intercepts right-clicks for other purposes, hold down the Shift key when right-clicking to get Firefox's built-in menu. Does that menu have Save Image As... as an option?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

i was too fast to report my problem as i wanted to save an image from amazon where this is not possible...i tested it on other sides where i see -click right- image save as ...pls close this thread

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.