Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Digital certificate - ask you every time

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

"When a server requests your personal certificate" my preference is set to "Ask you every time" but Firefox is remembering the certificate I used last time for a site and does not allow me to select a different certificate. How can I change this please? My Firefox browser version is 84.0.2 (64 bit). Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.