Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox asks every time for personal certificate. it wont remember choice.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi marko-mb

more options

I have 2 personal certificates for accessing several secure sites.

If I check to remember choice, Firefox remembers choosen certificate and works until I close Firefox completely. When I open Firefox it chooses wrong certificate (it always chooses first certificate on list).

If I choose ask every time and I select certificate and check "remember choice" it remembers until I restart Firefox. Aftert restarting it asks again( this site has requested that you identify yourself with a certificate).

I have reset firefox and imported certificates, and still same happens. It happens on several versions of firefox and on my all computers.

How to remember which certificate to choose on one specific web page?

Thank you

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

In case you use "Clear history when Firefox closes" or otherwise clear history:

  • do not clear the Site Preferences
more options

thanks but none of above helps