Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Printing 2-sided on flips on short side in windows 10

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When printing 2-sided in Firefox for windows 10 how do you flip on the Long Edge. Default appears to be short side paper flip and no options to change that value.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That is an issue with print*duplex prefs that have been set to 2 instead of 1 on the about:config page.

You can try switching the short-/long-edge binding manually: 0 => print single-sided 1 => print double-sided, with long-edge (portrait mode left-right) 2 => print double-sided, with short-edge

See also:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.