Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to run/open any add-ons ?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mamoon

more options

I am not able to figure out on how to open the respective add-ons User Interface.

  • I have installed some add-ons like 'HTTPS Everywhere' , 'Nord vpn' etc...
  • When I visit the add-ons tab in the menu section on the upper right section of Firefox, it does not show on how to run it or open it.
  • I have been searching this on the internet but couldn't find any information...

Hope the Firefox team will help, Thank you

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hey, You can press CTRL+SHIFT+A (Windows), this will redirect you to the add-ons page. To open a certain add on, in the top right corner you will see icons of the add ons, click on them to open. For better understanding please read this

Được chỉnh sửa bởi Mamoon vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.