Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

opening new browser in new profile

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

I've been trying for some time to determine why my main Firefox profile, the profile I use most of the time, has a lot of trouble when I use Google Street View. The Street View screen essentially freezes when I try and use it. But, taking a tip from Firefox help I opened up a new profile in a new browser. When doing so, the existing Google Street View problem disappeared completely in the new browser. I call my new profile in the new browser my second Firefox browser to use. My question is, can someone explain why the problem disappears in my second Firefox browser? Looking at the options window when I open the Firefox menu, I see a few differences between the two browsers. The big difference is the second browser has much less applications in it. It has 7 applications where as my first browser has 21 applications. Is this the possible reason why the second browser doesn't have the problem that my first browser does? If so, how can I delete some of the applications in the first browser to see if that is the problem? I'm trying NOT to refresh my first Firefox browser as refreshing Firefox caused much problems for me in the past. And, it seems some Firefox aficionado's do say use caution when using a refresh. So, can someone please explain why the one browser, the new second browser, is void of the problem that plaques my first or original Firefox browser? Thank you.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.