Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Laptop crash

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

My laptop crashed hard. I obviously didn't get a backup of my bookmarks, password, etc. Where and what file name is my old bookmarks kept? I can get access to my old laptop data, but I am not sure exactly the path and filename I need to get. Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.