Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Take screenshot

  • 4 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 105 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi PhredE

more options

Hi!

As of today, the "Take screenshot" function is missing from my Firefox.

I've already tried all the tips I've found on the Internet, but nothing worked.

Please help - thank you!

With best regards

Adi Maier

Giải pháp được chọn

You can check this pref on the about:config page and make sure it is default (false).

  • extensions.screenshots.disabled = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".


You can find items like "Take a Screenshot" in the drop-down menu that opens if you click the "Page actions" button (3-dot icon at the right end of the location/address bar). You can right-click an item in the 3-dot "Page actions" drop-down list to add its button to the location bar for easy access.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

You can check this pref on the about:config page and make sure it is default (false).

  • extensions.screenshots.disabled = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".


You can find items like "Take a Screenshot" in the drop-down menu that opens if you click the "Page actions" button (3-dot icon at the right end of the location/address bar). You can right-click an item in the 3-dot "Page actions" drop-down list to add its button to the location bar for easy access.

Hữu ích?

more options

Excellent! Thank you very much, that was the mistake. But I can't say why this was there all of a sudden !!

Hữu ích?

more options

I have exactly the same problem. The difference is that this setting was "false" already and I still don't see this option in right-click menu.

Update. I experimented with other hidden prefs containing the same name but beginning with "devtools", there were 2 of those: both were false and I set their values to true. After I restarted Firefox the option was back. It's rather unpredictable.

Được chỉnh sửa bởi scrutinizer1 vào

Hữu ích?

more options

Is not Ctrl-Shift-S working? You can grab a screenshot, a region/screen-object, an area, and even drag your pointer off-screen to grab an extraordinarily long area - scrolling.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.