Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where are the separate reload and stop buttons gone? I want them back

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jerriy

more options

There used to be separate "reload" and "stop" buttons available that I can pick via "Customize" menu and put next to the address bar. The archived solution suggested here (https://support.mozilla.org/en-US/questions/1203285) doesn't or does no longer work. Now what? I have the lastest version of firefox (85).

Giải pháp được chọn

Hi jerriy, did you already have a userChrome.css file or was that your first try? Starting in Firefox 69, there's a new requirement, which is to set Firefox to look for the file at startup:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste userprof and pause while the list is filtered

(3) Double-click the toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets preference to switch the value from false to true

That should take effect on your next startup. Also, you can double-check the steps you took against my checklist here:

https://www.userchrome.org/how-create-userchrome-css.html

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi jerriy, did you already have a userChrome.css file or was that your first try? Starting in Firefox 69, there's a new requirement, which is to set Firefox to look for the file at startup:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste userprof and pause while the list is filtered

(3) Double-click the toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets preference to switch the value from false to true

That should take effect on your next startup. Also, you can double-check the steps you took against my checklist here:

https://www.userchrome.org/how-create-userchrome-css.html

Hữu ích?

more options

Ah ok — didn't know the new requirement in about:config that had to be tweaked.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.