Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN for cleverreach

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 85 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I´ve got a hint from firefox "SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN" from: https://230196.97604.eu2.cleverreach.com/f/230196-260960/wcs/ But the text includes the sign for "*.eu2.cleverreach.com" Why recognizes firefox the certificate as false? I can´t understand that... Thank you very much in advance for your answer! Sincerly Herbert

I´ve got a hint from firefox "SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN" from: https://230196.97604.eu2.cleverreach.com/f/230196-260960/wcs/ But the text includes the sign for "*.eu2.cleverreach.com" Why recognizes firefox the certificate as false? I can´t understand that... Thank you very much in advance for your answer! Sincerly Herbert
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello, bro

The cert domains include *.eu2.cleverreach.com"(Just one dot before "eu2") But the site you visit 230196.97604.eu2.cleverreach.com has two dots before "eu2"

For example,

123.eu2.cleverreach.com123.123.eu2.cleverreach.com ×

I guess that's where the problem is, you can consult the website administrator for assistance.

Hope it would be of help.

GLoaFy

Được chỉnh sửa bởi GLoaFy vào

more options

Do you use a bookmark or are you starting with the main (home) page of this website?

If you use a bookmark to access a specific page then instead navigate to this page starting with the main page or with the sign in page in case there is a problem with this bookmark.