Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pressing Alt 7 opens Bing.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 37 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Whenever I use Alt 7, it changes the site to Bing. It doesn't open a new tab to do this. This does not happen in Chrome, just Firefox. How do I stop this from happening?

Whenever I use Alt 7, it changes the site to Bing. It doesn't open a new tab to do this. This does not happen in Chrome, just Firefox. How do I stop this from happening?

Giải pháp được chọn

If Num Lock is disabled then the keys on the num pad act as cursor modify keys, so Alt+7 means Alt+Home and thus opens the homepage. To prevent this, for instance if you want to to use an Alt key sequence to get an accented character, you need to enable Num Lock.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If Num Lock is disabled then the keys on the num pad act as cursor modify keys, so Alt+7 means Alt+Home and thus opens the homepage. To prevent this, for instance if you want to to use an Alt key sequence to get an accented character, you need to enable Num Lock.