Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why doesn't the bookmarking button doesn't work on Ubuntu?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

When I use firefox on Ubuntu, the bookmarking button doesn't work unless I restart the browser. Why do I only get this problem on Ubuntu?

When I use firefox on Ubuntu, the bookmarking button doesn't work unless I restart the browser. Why do I only get this problem on Ubuntu?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The shortcut key doesn't work either. The bookmarking feature on Ubuntu is broken.

more options

Are you referring to this button? see screenshot Can you try downloading a separate version of Firefox to a folder? Run it from there and test the bookmark button.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release