Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My location

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

My location is Rockford, Ill. Until a few days ago, I had no problem with websites accessing my correct location. Now, I have some sites that show my location as Sacramento, Ca. !!! I'm planning some travel this summer(hopefully), so this can be a problem. I have tried clearing the cache and a few other suggestions, to no avail. Anyone have an idea what to do about this? Thanks, Mike P.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What do these websites say about your location?

http://whatismyipaddress.com/ Under the map, look for Location Not Accurate?

http://browserleaks.com/geo

https://whatismyipaddress.com/geolocation

https://html5demos.com/geo/

https://www.iplocation.net/find-ip-address

How to set your location manually in Firefox(Windows) https://support.mozilla.org/en-US/questions/1197142#answer-1115502

Hữu ích?

more options

Hi Mike, websites generally guess your location using the IP address assigned by your service provider. Typically that is within 25-50 miles, so yours is a little bit off. Are you connecting through a VPN or similar service that might be changing your IP address to one registered in Sacramento?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.