Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

My addons such as adblock, privacy blocker etc,

more options

Addons use to show up at the top right hand part of the screen. I have checked solutions but haven't found one that fixes the addon problem. I would like to see how many sites have been blocked. I asked this question a little earlier today and one community member said to click on the >> at the left of the tool bar. I do not have any of those marks on my tool bar. Any other suggestions? Thank you.

Addons use to show up at the top right hand part of the screen. I have checked solutions but haven't found one that fixes the addon problem. I would like to see how many sites have been blocked. I asked this question a little earlier today and one community member said to click on the >> at the left of the tool bar. I do not have any of those marks on my tool bar. Any other suggestions? Thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, let's continue with your earlier question to keep the discussion together:

https://support.mozilla.org/questions/1321481