Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Private browsing doesn't use dark theme

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Bug 513418 suggests that private browsing windows are meant to use a dark theme, like Chrome, but this doesn't appear to be the case. Without this it's hard for me to quickly tell the difference between a normal window and a private window.

Is this an intentional change, or is a bug preventing private windows from using a dark theme?

[https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=513418 Bug 513418] suggests that private browsing windows are meant to use a dark theme, like Chrome, but this doesn't appear to be the case. Without this it's hard for me to quickly tell the difference between a normal window and a private window. Is this an intentional change, or is a bug preventing private windows from using a dark theme?