Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Clearing Autofill list

  • 5 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 112 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi knowledge is like power

more options

how do i clear autofill lists? Highlighting and clicking Delete does not work

how do i clear autofill lists? Highlighting and clicking Delete does not work

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

by Menu ->Privacy and Security there should be a option to clear autofill lists

more options

You can use these steps to remove saved items from an autocomplete drop-down list.

  1. click the (empty) input field on the webpage to open the drop-down list
  2. highlight an entry in the drop-down list with cursor Down key
    do not click the mouse or press the Enter key
  3. press "Delete" or "Shift+Delete" to delete the highlighted entry

Note that hovering with the mouse doesn't work.

more options

I stated that this did not work.

more options

Only see options to clear addresses and credit cards. Not other auto fills.

more options

privacy.clearOnShutdown.formdata

open a new tab location about:config search that if not exist create, set to true


As the setting suggests this will happen every time you exit firefox