Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Block all 3rd party cookies except for my desired exceptions

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I can't find a way to block all the 3rd party cookies by default except for those that I want to. For example, google drive uses some third party cookies to open videos I guess, cause if I block those firefox doesn't reproduce my videos. I would like to remove all the 3rd party cookies except for the sites I want to keep them.. how can I do it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can use "Delete cookies and site data when Firefox is closed" to let cookies without an allow exception expire when you close Firefox.

Note that using "Clear history when Firefox closes" to remove cookies will remove all cookies including cookies with an allow exception.