Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

icons of html and htm files do not display anymore

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MR

more options

Hello, I'm using the latest version 83.0, 64 bit on Win 7, Ultimate The standard icons that every html and htm files used to have are not displayed anymore in the Explorer - the icon is just a white square with bent upper right corner. If I switch to Chrome or Edge as default browser they display properly. How to fix it?

Giải pháp được chọn

It got corrected/fixed by itself. Maybe after I installed some other software.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

You can check for issues with the Windows icon cache.

Hữu ích?

more options

I followed the instructions on that page and IconCache.db file got recreated but the proper html and htm icons are still still not displayed. I also tried to use FileTypesMan from nirsoft.net but it doesn't fix it either. Amy other ideas?

Hữu ích?

more options

How to delete obsolete posts here?

Được chỉnh sửa bởi MR vào

Hữu ích?

more options

......

Được chỉnh sửa bởi MR vào

Hữu ích?

more options

......

Được chỉnh sửa bởi MR vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

It got corrected/fixed by itself. Maybe after I installed some other software.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.