Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Bookmark Icons

more options

Some of my bookmarks still have default icons after I have opened them. Is there anyway I can fix this because it really makes my bookmark toolbar look weird.

Some of my bookmarks still have default icons after I have opened them. Is there anyway I can fix this because it really makes my bookmark toolbar look weird.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Well, it's a bit complicated. Firefox saves the icons when you visit the site. Usually.

If the bookmark redirects at all, so that the final address you load doesn't match the address you bookmarked, then Firefox doesn't save the icon. You usually can tell there was a redirect because after using the bookmark, the star icon in the address bar isn't blue (filled in). In that case, you may need to create a new bookmark or update the address of the old one (you can use right-click > Properties to update the address of a bookmark).

There also are some sites where the server tells Firefox not to cache (store) the icon, so in that case, even if the address is an exact match, Firefox won't save the icon. I created an add-on to enable storing the icon for sites where you have this problem. I realize that's not convenient, but if it bugs you enough, you could give it a try: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/cache-favicons-for-bookmarks/