Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

MDN offline Application Render Error

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mtsvetanov103

more options

Hello, Today I downloaded the offline version of MDN for HTML from Kapeli. I extracted it and ran it with Firefox but error appeared, it was saying: "Application rendering error. An unhandled error occurred in the application. We apologize for the inconvenience!" after that I opened it with Edge and everything was working just fine. I tried to reset Firefox, but this didn't work either. Can you help me with this problem, I would be grateful.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Are you sure it can run in Firefox on a file protocol URL? There are additional security restrictions with file: that do not apply to http: or https:.

Hữu ích?

more options

jscher2000 said

Are you sure it can run in Firefox on a file protocol URL? There are additional security restrictions with file: that do not apply to http: or https:.

Not sure but I opened other .html files and they work just fine...

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.