Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Private mode sending cookies

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 75 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I noticed today when I opened a new private window and pasted a URL into the address bar, the website seemed to know that I had been there before. So I closed the window, opened up a new private window, turned on the network tool, and tried again. What I saw was on the very first network request, Firefox sent half a dozen cookies to the website!

What's going on here? Does the private browsing session not end when I close the window? Is it supposed to?

Giải pháp được chọn

Ok, figured it out! There was another private window open, so I guess there's one session across all the private windows. Good to know! Not sure it's documented, anywhere!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Ok, figured it out! There was another private window open, so I guess there's one session across all the private windows. Good to know! Not sure it's documented, anywhere!

more options

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

more options

Firefox has two two cookies jars, one for regular windows and one for all Private Browsing windows. Cookies in the Private Browsing jar are shared among all PB Windows and Tabs.