Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Login in to the net message

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Scribe

more options

Hello, I have a problem with my firefox. Each time I open Firefox, appears a message below the adress bar "This network requires login, to get access to the Internet. If I click on login to the network, appears a site with "success" written (see appendix), but the mesaage bar is still visible unless I click to close it with "x". I tried to change the network settings but it didnt helped. I haven't change my Wifi. Please help to solve the problem. Greetings Lukasz

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi, type about:config into the address bar, press Enter, accept any warning, then copy and paste the following into the search box network.captive-portal-service.enabled Now click the Toggle button on the right to change from True to False then restart Firefox.

More - see under the Network Detection heading in How to stop Firefox from making automatic connections.

If your question is resolved by this or another answer, please help other users by marking the best reply as Solved. Thank you!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, type about:config into the address bar, press Enter, accept any warning, then copy and paste the following into the search box network.captive-portal-service.enabled Now click the Toggle button on the right to change from True to False then restart Firefox.

More - see under the Network Detection heading in How to stop Firefox from making automatic connections.

If your question is resolved by this or another answer, please help other users by marking the best reply as Solved. Thank you!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.