Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why does my page say "The page has expired due to inactivity. Please refresh and try again." after i login

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

what should i do to make the page work again??

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Neha vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Neha, if you click the Reload button on the toolbar, or use one of the keyboard shortcuts --

  • F5
  • Ctrl+r

-- does the page load properly?

This could be a problem with Firefox loading the page from its web cache instead of retrieving the page fresh from the server. However, I don't recognize the site, so that's just a guess.

Hữu ích?

more options

See if this helps.

Type about:preferences#privacy<enter> in the address bar. The button next to History, select Use Custom Settings.

Turn off Always Use Private Browsing Mode Turn on Remember My Browsing And Download History At the bottom of the page, turn on Clear History When Firefox Closes. At the far right, press the Settings button. Turn on ONLY Cache and Form And Search History leaving the others off.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.