Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox does not remember open with setting for pdf files

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Hi all,

When I open a pdf in FF, it does not remember my settings, even though I have set to always open in Adobe Reader. I am running the latest version of FF and Win 10. I have recreated the handler.json file.

Regards,

Steve

Giải pháp được chọn

Hi Steve, unfortunately, your preference is not used for every download of a .pdf file -- sites can set two HTTP headers that will trigger the download dialog, bypassing Firefox's automatic handling of downloads:

(1) Content-Disposition

If a server sends a Content-Disposition header set to attachment, which bypasses viewing in a tab, Firefox will always show the download dialog.

(2) Content-Type

The setting on the Options/Preferences page is keyed to the content type application/pdf, not the .pdf file name extension. If the server sends a different content type, Firefox won't use the PDF instructions.

If you would consider using an add-on to address these issues, I have one here:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/content-type-fixer/

When enabled (click the Zzzz button to wake it up), issue #2 is handled automatically. To address #1, tick the "Follow my settings (inline)" option on the extension menu:

<center></center> Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Steve, unfortunately, your preference is not used for every download of a .pdf file -- sites can set two HTTP headers that will trigger the download dialog, bypassing Firefox's automatic handling of downloads:

(1) Content-Disposition

If a server sends a Content-Disposition header set to attachment, which bypasses viewing in a tab, Firefox will always show the download dialog.

(2) Content-Type

The setting on the Options/Preferences page is keyed to the content type application/pdf, not the .pdf file name extension. If the server sends a different content type, Firefox won't use the PDF instructions.

If you would consider using an add-on to address these issues, I have one here:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/content-type-fixer/

When enabled (click the Zzzz button to wake it up), issue #2 is handled automatically. To address #1, tick the "Follow my settings (inline)" option on the extension menu:

<center></center>

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.