Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why I get: DOMException: The quota has been exceeded. ?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello. I need help with: `DOMException: The quota has been exceeded.` I'm trying to use IndexedDB. However, the code is requesting persistent storage: `await window.navigator.storage.persist();` (and this is returning true) This website is only storing about 8MB of data and I have a different website storing 200MB of data (userscript) The storage medium still has 140GB available. What quota did I exceed? If this is the wrong place, please direct me to the right place

Giải pháp được chọn

I deleted both: storage/default/[website]/ls storage/default/[website]/cache

Directories, restarted the browser... Now it seems to be working. (I made a backup, btw)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I deleted both: storage/default/[website]/ls storage/default/[website]/cache

Directories, restarted the browser... Now it seems to be working. (I made a backup, btw)

Được chỉnh sửa bởi brunoais vào

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.