Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Manage Excepitions in Privacy and Security

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have chosen to delete cookies and site data when Firefox is closed. However I want to make certain exceptions. That normally works fine.

However that are certain sites that are listed in the "Managing Data"-list that are not proceeded with a "https://www...", a typical example is "google.com".

I have not been able to add such sites to the exceptions.

If I just write "google.com" in "Address of website", and choose Allow, the system automatically adds a "https://www.../ in front so the exceptions list looks like . . https://www. google.com . and the cookies listed as google.com are deleted when I close Firefox.

How can I add such sites to the exceptions?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Solved it myself.

Hữu ích?

more options

For other who read this:

You can create an allow exception manually yourself via "Options/Preferences"

  • Options/Preferences -> Privacy & Security
    Cookies and Site Data -> Exceptions

That way you can create an allow exception for the toplevel domain: https://google.'com

Hữu ích?

more options

I would like to add that it does not work if you, as I had, not only chosen to delete cookies when Firefox is closed, but also chosen to delete history when Firefox is closed, and included cookies in "Settings for Clearing History".

I don't know the difference between the deleting of cookies when Firefox is closed, and deleting cookies with the other items in the clearing history process. But the latter seems to set all cookies to zero as seen in "Manage Data.." for cookies.

Anyhow, the exceptions did not work for me when cookies where also included in the "Settings for Clearing History".

The technical reason for that can perhaps someone else explain, for those interested.

Hữu ích?

more options

You only keep cookies with an allow exception if you use "Delete cookies and site data when Firefox is closed". Any other way to clear cookies removes all specified cookies. You also need to keep the Site Preferences.

  • clearing "Site Preferences" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data
  • clearing "Cookies" will remove all selected cookies including cookies with an allow exception you may want to keep

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.