Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Outside the Firefox page, thin white line

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MsPlaySo

more options

Hello, I have had the problem for over a month that there is a thin white line on the outside of my Firefox website. I've tried everything to reinstall Firefox Delete Chace but it doesn't work.

Giải pháp được chọn

Check that you do not run Firefox in Windows 7 or Windows 8 compatibility mode.

You can open the Properties of the Firefox desktop shortcut via the right-click context menu and check the "Compatibility" tab. Make sure that all items are deselected in the "Compatibility" tab of the Properties window.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Check that you do not run Firefox in Windows 7 or Windows 8 compatibility mode.

You can open the Properties of the Firefox desktop shortcut via the right-click context menu and check the "Compatibility" tab. Make sure that all items are deselected in the "Compatibility" tab of the Properties window.

Hữu ích?

more options

Thanks it helped

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.