Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Emails dissapear without trace when mooved from Spam back into Inbox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Whenever I tag an email in Spam as Important, and moove it into my Inbox, they vannish without trace using (Messages) (Moove To) (Inbox) they seem to have been deleted from the server with nothing in the deleted box. running Thunderbird 78.3.3(32 Bit)


Colin Erith

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.