Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Every day I spend lots of my time deleting over 60 spams, in my inbox. When I try to put in Spam it reads, not Spam as if they are controlling what I'm trying to do. I spend more time deleting than reading my email..

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Every day I spend lots of my time deleting over 60 spams, in my inbox. When I try to put in Spam it reads, not Spam as if they are controlling what I'm trying to do. I spend more time deleting than reading my email.. Very frustrating .

Every day I spend lots of my time deleting over 60 spams, in my inbox. When I try to put in Spam it reads, not Spam as if they are controlling what I'm trying to do. I spend more time deleting than reading my email.. Very frustrating .

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Some e-mail providers have the option to sort incoming mail. Contact your e-mail provider for help.

Go here and register for protection for your e-mail and phones; https://www.donotcall.gov/ The National Do Not Call Registry