Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

BlueScreen when moving Mouse to the MenuBar

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

hello,

since last Update in Windows 10 Enterprise to Build 20231.1000 i get a 'Blue Stop Screen', when i try to move the Mouse Cursor to the MenuBar ONLY of Nightly or Firefox.

I have the same Error on Nightly AND Firefox, i have restart the Browsers with disabled Add-Ons, i have reset the Browsers, deinstalled and new installed, i have try it with older Versions, but every time, when i come with the Cursor to the MenuBar, Windows stop.

I Know, that the showed Error 'APC_index_Mismatch win32kfull.sys' is a Windows Error, but this Error comes only with Firefox and Nightly, but on no other Software and Programs. I disabled all not neccessary Services, i start with normal Mode, nothing works. i deinstalled a lot of drivers and next try: no Help, same Error.

Also i tried WaterFox, and funnily, there is NO problem or stopping...

Somebody with same problem, somebody know the answer?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia

Hữu ích?

more options

yes, we tried all your hints, and every time i want to use the mouse in the menubar -> boom - bluescreen.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.