Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a tool for closing multiple selected Firefox tabs at one time.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Sawyer

more options

Dear Mozilla, I'm a very long time Firefox user, and I love it. But I now have what must be well north of 400 open tabs, some of which are no longer relevant, and some are duplicates.

I don't have time to go through them one-by one, (and BTW, I do use bookmarks, FWIW). What I'd like is a tool that would list all of the open tabs, with sufficient descriptive information, beside boxes that I could check to close them.

Is there such a tool?

Thanks very much!

Drew

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Drew, there may be multiple Firefox Extensions that let you do what you're looking for. Besides simply closing the app, I do not think there is any way to close multiple tabs at once.

Hope I could be of help

Sawyer

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.