Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Did I lose my saved bookmarks when I reset my password?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

I've exported/imported firefox settings before (bookmarks, etc) but this time I didn't get a chance to export before my computer blew up. So when I logged on to Firefox on my new computer, I didn't have my password. It forced me to reset my password....but then none of my bookmarks transferred over. I thought they would be tied to my login and I could still recover them without the files from my old hard drive. That doesn't seem right to me, what am I missing? How do I recover the bookmarks saved on my Firefox login? I had soooo many....

thanks in advance!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you reset your Firefox Account password without using your account recovery key, you lose access to any Firefox Sync data that was on the account.

Unfortunately, this is a technical restriction that can't be bypassed. When you send data to the Firefox Sync server it's encrypted so that other people can't see what that data is. It's encrypted using the account password. The information is decrypted again with the same account password. If your password on your account changes, it no longer matches the password needed to decrypt the existing data, so that data become unusable.

Contrary to what a lot of people think, a (properly designed) website doesn't actually save a copy of your password on your account. Instead, a hashed copy of your password is saved on the account system. Hashing converts your password into seemingly random text, which means that people can't hack into the system and see what your password is. Each time you log in, the password you enter is hashed and that hashed copy is compared to the hashed copy that's on the login server.

Since the Firefox Account system doesn't actually have a saved copy of your account password, it can't change existing information to use the new password, since it would need to know the old password to first decrypt the data and then encrypt it with the new password.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.