Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Audio Control Pop-Up Window

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Will

more options

Every time a website with audio plays in Firefox version 81.0 (64-bit), a pop-up window (similar to the one in the attached screenshot) appears in the upper left corner of the screen. This never happened in previous versions of Firefox. I haven't found a way to disable it, if that's even possible--which I hope it is. The pop-up is not a major inconvenience, just an annoyance, because it disappears after 3-5 seconds or so. Nonetheless, I'd like to be rid of it altogether.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

To disable it, enter about:config in the URL bar and set media.hardwaremediakeys.enabled = false.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

To disable it, enter about:config in the URL bar and set media.hardwaremediakeys.enabled = false.

more options

Thank you, Ty! That did the trick.