Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

pop-up blocker is on, pop-ups still come up. after i exit window, audio is still audible

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzxc

more options

pop-up blocker is on, pop-ups still come up, after exiting window, audio is still audible. sometimes for minutes

URL of affected sites

http://

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You have an old version of Flash Player that is likely causing this issue.

The best version to get for most users is the latest Flash 10.1 release candidate from http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10.html - choose the "plug-in for Windows".