Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

tabs open on restart

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 4 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

SINCE the upgrade to 80 when i reopen FF it automatically reopens all of the previous tabs that were open when I closed the previous time - I do not have this enabled in the options.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Are we talking about the Android app for Firefox? If so, all tabs are saved when swiping the browser closed. To close all open tabs at once, I suggest exiting the browser. To exit tap the three dots in the top right. Exit will be the first option at the top. If you go to settings, then tap Close Tabs, you can set your tabs to close automatically as well. If you like, you can set tabs to close after a day, week, or month. Please, let me know if this fixes your concern or if you have any questions.

Được chỉnh sửa bởi How might I help? vào

Hữu ích?

more options

You can check the startup setting.

 • Options/Preferences -> General -> Startup: "When Firefox starts":
  "Show my windows and tabs from last time"
  "Show my homepage"
  "Show a blank page"

Use one of these to close Firefox if you are currently doing that by clicking the close X on the Firefox Title bar.

 • "3-bar" menu button -> Exit (Power button)
 • Windows: File -> Exit
 • Mac: Firefox -> Quit Firefox
 • Linux: File -> Quit

You can check if you have a user.js file in the Firefox profile folder that sets the browser.sessionstore.resume_session_once pref to true.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.