Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't find Forms and Autofill section in Options

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I went in to Privacy & Security but couldn't find Forms and Autofill section there. I was using en-CA version but just switch to en-US version. Can't find it in both version.

Giải pháp được chọn

Did you close and restart Firefox ?

The Forms and Autofill section would appear in "Options/Preferences -> Privacy & Security" between Logins and Passwords and Cookies.


Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can possibly set extensions.formautofill.available = "on" on the about:config page to make this section appear in Options/Preferences.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Hữu ích?

more options

The default for extensions.formautofill.available is "detect". I turned it "on", but I still can't find that section in Options.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Did you close and restart Firefox ?

The Forms and Autofill section would appear in "Options/Preferences -> Privacy & Security" between Logins and Passwords and Cookies.


Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.