Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

restore deleted bookmarks,passwords,etc.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

Yesterday I decided to completely reset my windows laptop without any data retention, so I took all my data but unfortunately i forgot to backup my firefox account's data .So is there any way my bookmarks,passwords can be restored???

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you used the Windows 10 reset tool, that information sometimes gets stored in a folder called Windows.old located on your main hard drive. There will sometimes be a folder called Mozilla or Firefox somewhere in there, which can be used to restore important data.

Hope this helps.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.