Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Add on button disappear if firefox set to not remember history

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi leong_jgp

more options

Good day everyone,

I am using firefox 80.0.1 (64-bit), on windows 10.

If i set the firefox to not remember history, the add on button beside the address bar will be missing and a [flexible space] will be there instead.

If i revert the setting to remember history then the add on button will appear again.

How can i set the icon to appear if i want the setting to not remember history?

Thanks

Giải pháp được chọn

I have found another question on this and the solution works.

Below is the link to the post.

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1287949

Thanks

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I have found another question on this and the solution works.

Below is the link to the post.

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1287949

Thanks

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.