Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Site does not show something un Firefox that shows in other browsers

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I read a newspaper that has the following site: https://www.lanacion.com.ar. The stories are shown, no problem with that. There is a comment section at the end of a story. Up until a few months ago it appeared, lately it doesn't show. Safari and Chrome have no problem. The comments are served by livefyre, so I suspect that some setting in Firefox is blocking. I would appreciate some help in finding the setting. Thanks, Francisco

Giải pháp được chọn

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

I forgot to show an example. See the differences between Firefox and Chrome: https://www.lanacion.com.ar/politica/fuego-nid2450226#comentarios

Hữu ích?

more options

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop

Hữu ích?

more options

The problem is still there. An example page: An example page:

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

Hữu ích?

more options

FredMcD said

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Deleted the cookies of the site, loged in again,and everything is OK Thanks for your help! Francisco

Hữu ích?

more options

Glad to help. Safe Surfing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.