Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot log in to online banking sites

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi


When I try to log in to online banking, I usually have to enter an ID, password, then some memorable information. Since some point in the last 3 weeks, Firefox won't proceed past the page with memorable information. It takes me back to the first page where ID is entered, as I've been automatically redirected there. So, logging in is not possible. Initially I thought that this was a Mac issue and not a Firefox issue, because it was actually affecting both my browsers, Firefox and Safari. However, after rebooting my wireless connection, the issue seems to be resolved on Safari (although that program is an old version). I tried clearing the cookies and the cache, then reopening Firefox afresh. The problem persisted.

Version of Firefox is 78.1.0esr (64-bit). Have already tried updating to the latest version.

Regards Matt

Giải pháp được chọn

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop

Hữu ích?

more options

Great, that does indeed resolve the problem. Thanks. Can I find out how I am blocking content?

Hữu ích?

more options

Glad to help. Safe Surfing.

Check out the link I posted.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.