Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Klacht bij Mediamarkt kan niet indienen omdat Firefox niet goed werkt met het klachtenformulier

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Google Ongeveer 37.400.000 resultaten (0,53 seconden) Zoekresultaten Vertaalresultaat Nederlands Engels

Hi, we have a Media Market here in the Netherlands and there is a complaints page, it unfortunately does not work or does not work well with firefox and I unfortunately had to install Microsoft Edge to continue my complaint. The first choice block that you have ordered about which your complaint is about is not clickable and that is very strange, I have tried everything but cannot get it done. The page works in android and also via other explorers. Would like a solution / advice.

best regards John.

https://klantenservice.mediamarkt.nl/app/ask_dynamic/session/L2F2LzEvdGltZS8xNTg0Njg4NTkyL2dlbi8xNTg0Njg4NTkyL3NpZC9mVWowZmElN0VJeDFtTU1DeUszTFhvZkpOeXRaWjVDclpTcWJfNnVYZ1RRMWhiJTdFdmZ1RUhjeklHbzJJUzljb3F0VlQzeGZYX3FtVFRvVDZ1NGpLQmpVNHhtR0pCNTdpS2N4TlhNbEYzZ3NKSXZKZmRyaHdiYjJQT1ZRJTIxJTIx

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.