Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

submit feedback

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Firefox Developer Edition downloaded 89.0b1 tonight. When you choose Submit Feedback in the help/about form it goes nowhere. Actually to a "coming soon" page for ideas.mozilla.com. Is that so you won't have to field complaints about the "improvements" in this version? Because I have several complaints.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi merina, it sounds like you are experiencing the new Proton UI. The beta period has been extended to gather comments and solve bugs, but I'm not sure where you need to submit them.

Some general possibilities are:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.