Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where is storage and accessibility in the Developer tools??? firefox version 52

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Towsif Seyam

more options

While i was donig my work i need the developer tools and Inspect. but in firefox 52 , how can i find Storage and accessibility ??? help me .

While i was donig my work i need the developer tools and Inspect. but in firefox 52 , how can i find Storage and accessibility ??? help me .
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Any specific reason why you need these two tools in Firefox 52 ?

In Firefox 52 Storage should be available (see the devtools settings page, F1), but for accessibility you need a much more recent Firefox version like Firefox 68 ESR.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Any specific reason why you need these two tools in Firefox 52 ?

In Firefox 52 Storage should be available (see the devtools settings page, F1), but for accessibility you need a much more recent Firefox version like Firefox 68 ESR.

more options

cor-el said

Any specific reason why you need these two tools in Firefox 52 ? In Firefox 52 Storage should be available (see the devtools settings page, F1), but for accessibility you need a much more recent Firefox version like Firefox 68 ESR.

yes as im working with security researching thats why i need that old version of mozilla. btw thank you